Kyusho-Jitsu-Seminar

Thema: Take-Downs und Groundfighting der Tekki-Shodan