Kyusho-Jitsu und Kata-Bunkai im Budokan Essen

Thema des Seminars war das Bunkai der Kata Heian Yondan.